Programy Operacyjne Unii Europejskiej


Zachęcamy do zapoznaia się z Programami Operacyjnymi i korzystania z dofinansowań otrzymywanych w ramach Programów Operacyjnych Unii Europejskiej.


Firma Chemiczna "ANTOS" zrealizowała i realizuje innowacyjne projekty inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjno¶ci Przedsiębiorstw" 2004-2006 (Działanie 2.3 Dotacje na inwestycje) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 (Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw), polegaj±ce na kompleksowym uruchamianiu linii technologicznych do produkcyji i recyklingu tworzyw sztucznych. 


Ostatnio zrealizowali¶my:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
"Badania, proces i receptura surowca EPPX dla zastosowań w przemy¶le spienialnych tworzyw sztucznych"
dziedzina: badania, rozwój, innowacje
wartość projektu: 2 675 274.70 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 839 595.62 zł


Obecnie realizujemy:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”
"Budowa instalacji spienialnego polipropylenu o dużej gęsto¶ci EPPH"
dziedzina: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
wartość projektu: 3 845 100.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 691 570.00 zł

oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
"Badania i receptura innowacyjnego surowca EPPG"
dziedzina: badania, rozwój, innowacje
wartość projektu: 2 314 748.90 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 596 516.52 zł

W ramach przyznanych dotacji rozwijamy nowe produkty, oferujemy nowe usługi, chronimy ¶rodowisko naturalne poprzez recykling tworzyw sztucznych, doposażamy zakładowe laboratorium oraz zatrudniamy specjalistów. Więcej o rekrutacji w Praca.

 

Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu Unii Europejskiej w ramach programów SPO WKP, RPOWL i POIR zajrzyj na strony:

1. www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci

2. www.lawp.lubelskie.pl - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczo¶ci

3. www.rpo.lubelskie.pl/

4. www.konkurencyjnosc.gov.pl

5. www.ncbr.gov.pl/


Dane kontaktowe:

1. Punkt Informacyjny
Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

2. Punkt Informacyjny
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczo¶ci w Lublinie
tel.: 0-81 46-23-831, 0-81 46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

3. Punkt Informacyjny
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
tel.: +48 22 39 07 401
e-mail: sekretariat@ncbr.gov.pl, www.ncbr.gov.pl