Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Firma Chemiczna “Antos”

Data wydania 18.07.2014 / Data aktualizacji 09.06.2023

Wydanie: 3.12 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw obowiązują we wszystkich stosunkach prawnych związanych ze sprzedażą i dostawami dokonywanymi przez Firmę Chemiczną ANTOS z siedzibą w Sitaniec 125A, 22-400 Zamość (zwaną w dalszej części Sprzedającym) na rzecz osób trzecich (dalej określonych jako Kupujący), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują odmiennych regulacji.

1.2. Wszelkie regulacje umowne odmienne od postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. Dotyczy to szczególności uzgodnień wstępnych i wstępnych porozumień z Kupującymi zawartych przez pełnomocników, pracowników oraz przedstawicieli handlowych Sprzedającego w jego imieniu i na jego rzecz.

2. Oferty i informacje handlowe

2.1. Jeżeli z treści przekazywanych przez Sprzedającego dokumentów i informacji nie wynika wyraźnie, iż stanowią one ofertę, należy je traktować wyłącznie jako informacje handlowe, stanowiące zaproszenie do rokowań. 2.2. Warunki określone w ofercie Sprzedającego wiążą Strony aż do momentu upływu terminu wskazanego w ofercie. Jeżeli co innego nie wynika z treści oferty termin związania ofertą wynosi 2 dni. 2.3. Sprzedający zastrzega, że próbki i wzory oferowanych przez niego produktów stanowią jedynie egzemplarze pokazowe, które określają przybliżony wygląd, wymiary i kolor produktu. 2.4. Dokumenty związane z przedstawioną przez Sprzedającego ofertą, wzory użytkowe, plany oraz związana z nimi dokumentacja nie mogą być kopiowane ani udostępniane osobom trzecim przez Kupującego bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie. Na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, zwrócić wszystkie wskazane w zdaniu poprzednim dokumenty. 2.5. Jeśli nie ustalono inaczej, opakowania zwrotne, w tym zbiorniki aluminiowe, silosy, big-bagi, siatki epp, paletopojemniki, palety pozostają własnością Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest zwrócić te opakowania w terminie 21 dni od dnia odbioru towaru. Jeżeli opakowania zwrotne nie zostaną zwrócone w określonym czasie, strony uznają je wówczas za sprzedane Kupującemu, a Sprzedający ma prawo wystawić fakturę VAT na cenę rynkową opakowań. W takim przypadku Kupujący zapłaci sprzedającemu kwotę wskazaną w tejże fakturze w terminie przez nią określonym. 2.6. Kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacja OWS Sprzedającego.

3. Cena

3.1. Jeżeli w zamówieniu nie ustalono inaczej, za cenę uzgodnioną przyjmuje się cenę ustaloną według cennika Sprzedającego, obowiązującą w dniu przyjęcia zamówienia.

3.2. Określone w zamówieniach i podawane przez Sprzedającego w ofertach, cennikach i innych informacjach ceny są cenami netto – nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

3.3. Cena z faktury proforma wiąże Sprzedającego wyłącznie w przypadku dokonania przez Kupującego wpłaty kwoty odpowiadającej pełnej wartości faktury w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia.

3.4. Cena na produkty i towary podawane w walucie obcej, przeliczana jest na PLN wg średniego kursu waluty banku PeKaO S.A. obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3.5. O ile nie ustalono inaczej Kupujący płaci za towary gotówką lub przelewem jako przedpłata do faktury pro-forma. O ile nie ustalono inaczej w przypadku płatności terminowych cena towaru jest wyższa o 3% celem zabezpieczenia płatności.

4. Warunki i terminy dostaw

4.1. O ile inaczej nie zostało wyraźnie ustalone ze Sprzedającym, minimalna ilość zamówienia gwarantująca jego przyjęcie do realizacji to ilość „pełno samochodowa” tj. 22 MT, 90 m3, 22 paletopojemniki 1m3 lub cała cysterna samochodowa i kolejowa.

4.2. Zamówienia powinny być złożone w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się ich przesłanie pocztą elektroniczną. Zamówienie winno zawierać: numer, opis produktu, informacje o ilościach i dodatkowych ustaleniach, jeżeli takie były, oraz wskazywać dokładny adres dostawy, nazwę firmy lub
imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru. Zamówienia powinny być podpisane, a zamówienia przesyłane inną drogą niż pocztą elektroniczną winny być dodatkowo opatrzone pieczątką Zamawiającego (Kupującego).

4.3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga pisemnego potwierdzenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji i warunkach realizacji zamówienia, takich jak typ, ilość, cena, termin i warunki dostawy, itp. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w żadnym razie nie będzie rozumiane jako przyjęcie zamówienia.

4.4. Sprzedający zastrzega, że potwierdzone przez niego terminy dostaw zamówionego towaru są jedynie terminami przybliżonymi. Sprzedający będzie dostarczał towar w ilościach pełno samochodowych w zależności od wynajętych środków transportu. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na kosztową optymalizację dostaw towaru w zależności od realiów branży transportowej. W przypadku niemożności zrealizowania dostawy przez Sprzedającego w terminie dłuższym niż dwa tygodnie od potwierdzonego terminu realizacji zamówienia, w ilości pełno samochodowej, po cenie o 15% większej od ceny z ostatniej odstawy, a w przypadku, gdy ostatnia dostawa była dostarczona w terminie dłuższym niż 3 miesiące, po uśrednionej cenie rynkowej, Sprzedający informuje pisemnie Kupującego o zaistniałym fakcie, a Kupujący ma prawo odstąpić od umowy poprzez pisemne oświadczenia skierowane do Sprzedającego. Po uprzednim ustaleniu dopuszcza się odpłatny transport towaru przez Kupującego.

4.5. Zmiana terminu dostawy przez Zamawiającego może nastąpić nie później niż na 72h przed planowaną datą dostawy dla dostaw standardowymi środkami transportu. W przypadku niestandardowych środków transportu jest to termin 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku Zamawiający zobowiązany jest ponieść powstałe w wyniku takiej zmiany koszty, w szczególności koszty transportu, składowania, rozładunku towaru oraz ewentualnego postoju samochodu.

4.6. Jeśli Sprzedający przekroczy ustalony termin dostawy o więcej niż dwa tygodnie, Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu na piśmie dodatkowy termin dostawy w wymiarze co najmniej dwóch tygodni. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu dodatkowego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy poprzez pisemne oświadczenia skierowane do Sprzedającego.

Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje Kupującemu tylko wówczas, gdy w trakcie ustalania terminu dodatkowego zastrzegł sobie możliwość odstąpienia od umowy.

4.7. Z przyczyn produkcyjnych i transportowych Sprzedający zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnicy pomiędzy ilością towaru zamówioną przez Kupującego a dostarczoną przez Sprzedającego w ilości do 10%. Wystąpienie takiej różnicy nie stanowi podstawy do zgłoszenia reklamacji.

4.8. Sprzedający nie będzie dostarczał towarów podczas planowanego czasu przestoju zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzany jest produkt. Sprzedający powiadomi Kupującego o czasie planowanego przestoju tego przestoju w ciągu minimum 20 kalendarzowych dni poprzedzających czas przestoju.

4.9. W wypadku wystąpienia niezawinionych przez Sprzedającego okoliczności, które spowodować mogą opóźnienie, utrudnienie w dostawie lub z jakichkolwiek przyczyn uniemożliwiają terminowe dokonanie dostawy, Sprzedający może zmienić terminy dostaw częściowych albo termin dostawy ostatecznej o czas trwania tych okoliczności lub zaproponować zmianę postanowień umowy. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na zmianę umowy, ulegnie ona rozwiązaniu. W wypadku takiego opóźnienia, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

4.10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub częściowe wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej, pod którą rozumie się zdarzenia od Sprzedającego niezależne, których nie mógł on przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, jak również zdarzenia takie jak ingerencja urzędowa, zakłócenia ruchu oraz zakłócenia w pracy wywołane przyczynami politycznymi, gospodarczymi, braki paliw i materiałów technologicznych, braki materiałowe, problemy materiałowe, problemy z zaopatrzeniem w energię, opóźnienia przewozowe spowodowane zakłóceniami komunikacyjnymi i nieodwracalnymi zdarzeniami występującymi w zakładzie Sprzedającego, jego dostawców lub w innych zakładach, od których uzależniona jest bezpośrednio lub pośrednio działalność przedsiębiorstwa Sprzedającego.

5. Wysyłanie towaru i zasady ponoszenia odpowiedzialności za transport, załadunek i rozładunek

5.1. Dostawa towaru odbywa się na warunkach Incoterms 2000. W przypadku dostawy bezpośrednio do klienta stosowana jest reguła DDU (Duty Delivery Unpaid) – miejsce wskazane przez odbiorcę. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego z zakładu produkcyjnego, stosowana jest reguła FCA – siedziba właściwego zakładu produkcyjnego. W razie wątpliwości ustala się, iż powyższe reguły stanowią integralną część niniejszych Ogólnych Warunków. Sprzedający jest uprawniony do realizacji przyjętego zamówienia poprzez dostawy częściowe bez konieczności wcześniejszego uzgadniania tego z Kupującym.

5.2. W przypadku dodatkowych ustaleń dotyczących np. dodatkowych miejsc rozładunku, zmiany miejsca rozładunku, wskazania innych miejsc dostaw niż siedziba Kupującego, Kupujący ponosi dodatkowe koszty transportu zamówionego towaru.

5.3. Koszty załadunku towaru przed jego wysłaniem do Kupującego ponosi Sprzedający.

5.4. Koszty rozładunku towaru ponosi zawsze Kupujący.

6. Płatności

6.1. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, realizacja zamówienia możliwa jest po dokonaniu przez Kupującego 100% zapłaty za zamówiony towar.

6.2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za zamówiony towar przelewem w walucie wcześniej uzgodnionej przez Strony z uwzględnieniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa.

6.3. Płatność uważa się za dokonaną, jeśli Kupujący dokona wpłaty ceny kupna ustalonej w fakturze na konto Sprzedającego. Za dzień dokonania zapłaty,
w przypadku wpłat na konto bankowe, przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

6.4. W wypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem umowy. Jeżeli umówiono się na płatności częściowe, opóźnienie
w zapłacie jakiejkolwiek części należności powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych zaległości finansowych Kupującego.

6.5. Jeśli Kupujący nie dotrzyma uzgodnionych terminów płatności Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Sprzedający może również, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, dochodzić zapłaty za wydany towar na drodze sądowej.

6.6. Niezapłacenie lub opóźnienie zapłaty za jakikolwiek towar upoważnia Sprzedającego do wstrzymania kolejnych dostaw dla Kupującego bez ponoszenia odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy.

6.7. Wpłacane przez Kupującego kwoty zaliczane będą według uznania Sprzedającego, w szczególności zaś Sprzedający może zaliczyć je kolejno,
na pokrycie odsetek oraz najstarszych zobowiązań Kupującego.

7. Odstąpienie od umowy i odszkodowanie

7.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osób trzecich.

7.2. Jeśli wystąpią opóźnienia w odbiorze towaru lub dokonaniu płatności przez Kupującego Sprzedający może w całości lub w części odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7.3. W sytuacji określonej w ust. 2 Kupujący zobowiązany jest uiścić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówionych towarów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej określonej w zdaniu poprzednim.

7.4. Sprzedający może w każdym czasie, domagać się od Kupującego zabezpieczenia wykonania umowy w wybranej przez siebie formie, w szczególności
w formie gwarancji bankowych lub przedpłat oraz (zamiast odstępować od umowy) uzależnić dalsze dostawy od wyrównania istniejących zaległości.

8. Zastrzeżenie prawa własności

8.1. Dostawy towarów są realizowane z zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego z zachowaniem następujących warunków:

8.1.1. dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego aż do momentu całkowitej zapłaty przez Kupującego uzgodnionej przez Strony ceny kupna,

8.1.2. towar, na którym zastrzeżone zostało prawo własności Sprzedającego powinien być prawidłowo składowany przez Kupującego oraz odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą i pożarem,

8.1.3. na żądanie Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest przedstawić odpowiednie zabezpieczenia składowanego towaru.

8.1. 4. Sprzedający wyraża zgodę na przetworzenie, połączenie lub pomieszanie towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności Sprzedającego. Sprzedający nie udziela natomiast gwarancji, co do jakości towarów, które zostały w jakikolwiek sposób przetworzone, połączone lub pomieszane w wyżej opisany sposób.

9. Gwarancja - Nadzór - Reklamacje

9.1. Gwarancją objęte są te właściwości towaru, których istnienie zostało potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie – Świadectwo kontroli jakości.

9.2. Sprzedający odpowiada za niewłaściwy stan towaru po dostarczeniu go Kupującemu (z jednoczesnym wyłączeniem dalszych roszczeń) według obowiązujących zasad:

9.2.1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości towaru dostarczonego z wykazanym na dokumencie WZ natychmiast po otrzymaniu dostawy i odnotowana tego na dokumencie WZ przekazywanym przewoźnikowi, pod rygorem nie uwzględnienia reklamacji. Stwierdzone braki jakościowe Kupujący powinien zgłosić natychmiast listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, tzn. bezzwłocznie po otrzymaniu dostawy, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania dostawy. Kupujący jest zobowiązany do należytego przechowywania towarów także w przypadku zaistnienia braków.

9.2.2. Zgodnie z punktem 9.2.1 powyżej, każda reklamacja co do jakości zostanie przesłana do Dostawcy wraz z
próbkami Produktu uznanego za wadliwy. Dostawca powiadomi Kupującego o decyzji co do złożonej reklamacji w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji Kupującego. Wszelkie różnice zdań wynikające z decyzji Dostawcy, Strony będą próbować rozwiązań w sposób polubowny. Jeśli warunki określone w Umowie dotyczące ilości bądź jakości zostaną naruszone, co zostanie dowiedzione zgodnie z punktami 9.2 – 9.2.7. jako wina Dostawcy, wówczas Dostawca wedle własnego wyboru dostarczy Produkt bez wad lub usunie istniejące wady na własny koszt. Kupujący niniejszym uznaje, że zadośćuczynienie o którym mowa w niniejszym punkcie jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym Kupującego wobec Dostawcy.

9.2.3. Zgłoszeniu reklamacyjnemu może podlegać jedynie towar nie wbudowany, nieprzetworzony i przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta.

9.2.4. Jeśli zgłoszenie reklamacji nastąpi niezgodnie z warunkami formalnymi zgłoszenia lub z naruszeniem terminu wskazanego w pkt 9.2.1., wówczas uważa się, że Kupujący towar przyjął bez zastrzeżeń, a reklamacja nie zostanie uwzględniona.

9.2.5. Sprzedający oferując własne wyroby oferuje wyroby o właściwościach i parametrach uzyskanych w wyniku zastosowania własnych receptur surowcowych i metod produkcji. Kupujący powinien przetestować produkt w celu sprawdzenia możliwości zastosowania go we własnych procesach przetwórczych. Sprzedający dostarcza produkty zgodnie z Świadectwem kontroli jakości, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użycie. Sprzedający nie realizuje procesów przetwórczych i nie dysponuje wiedzą o potencjalnych procesach przetwórczych, dlatego też decyzja i odpowiedzialność użycia towaru jest po stronie wykonującego dalsze procesy przetwórcze tj. Kupującego.

9.2.6. Braki towarowe zwyczajowo uznane w obrocie handlowym, jak też powstałe w procesie produkcyjnym nie uprawniają do reklamacji dostarczonego towaru.

10. Brak skuteczności

10.1. Nieważność pojedynczych postanowień umowy lub niniejszych „Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw” nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Postanowienia nieważne należy zastąpić postanowieniami przewidzianymi przez przepisy prawa, najbardziej zbliżonymi sensem do uchylonych. 10.2. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów powodujących brak skuteczności jednego lub więcej postanowień „Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw” Strony dokonają zmiany odpowiedniego postanowienia lub postanowień w celu uzyskania brzmienia możliwie jak najbardziej zbliżonego do brzmienia, które stało się nieskuteczne, a jednocześnie zgodnego z przepisami prawa.

11. Miejsce wykonywania i właściwość sądu

11.1. Miejscem wykonania umowy przy braku innych uregulowań jest każdorazowo siedziba Sprzedającego.

11.2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

11.3. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów są polskie sądy powszechne.

11.4. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy lub niniejszych „Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy” jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Kupującemu nie przysługuje prawo cesji swoich praw czy obowiązków wynikających z Umowy na stronę
trzecią bez pisemnej zgody Dostawcy.

12.2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wynikająca z Umowy sprzedaży lub związana z Umową w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu Produktu objętego reklamacją, chyba, że szkoda jest spowodowana bezpośrednio rażącym zaniedbaniem lub celowym działaniem. Strony niniejszym wyraźnie wyłączają prawo Kupującego do dochodzenia dodatkowego odszkodowania, w tym szkody następcze lub pośrednie, utratę dochodów lub zysków.

12.3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków Sprzedaży ani Umowy.

12.4. Dostawca nie gwarantuje jakości ani przydatności Surowca do konkretnego celu i aplikacji. Dostawca dostarcza surowiec zgodnie z własną specyfikacją surowca. W związku z szerokim zakresem stosowania i przetwarzania surowców przez Odbiorców operujących w różnych branżach przetwórczych, Dostawca nie monitoruje i nie odpowiada za przydatność surowca w procesach przetwórczych Odbiorców oraz nie odpowiada za skutki stosowania surowca. Na odbiorcy surowca spoczywa obowiązek sprawdzenia czy surowiec może być stosowany w danym zastosowaniu.

Dostawca nie ma pełnej informacji oraz wpływu na dalsze stosowanie i przetwarzanie surowca, dlatego też Odbiorca i dalszy Przetwórca znając własne procesy przetwórcze podejmuje decyzje i ryzyko stosowania surowca.

12.5. W związku z faktem, iż Dostawca nie ma wpływu na dalsze przetwarzanie surowca, Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich umów pomiędzy stronami, wiążącymi są Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy w przeciwieństwie do innych regulacji Odbiorców w całości np. Regulaminów, Ogólnych Warunków Zakupu, itp. Wyjątkiem są odrębne pisemne ustalenia pomiędzy stronami, które mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Dostawcy. W przypadku tożsamych lub znoszących się wzajemnie warunków OWS Sprzedającego i OWZ Kupującego pierwszeństwo i nadrzędność przyjmowane jest z OWS Sprzedającego.

12.6. W zakresie w jakim zezwala na to prawo wszelkie gwarancje i deklaracje co do jakości Produktu niniejszym wyłącza się, chyba, że zostały wyraźnie uzgodnione przez Strony w formie pisemnej.

12.7. Dostawca niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie udziela Kupującemu żadnych licencji ani dalszych licencji, ani nie przenosi praw własności intelektualnej dotyczących Produktu. Jeśli Kupujący korzysta z Produktu Dostawcy w celach produkcyjnych lub przetwarzania Produktu na inne produkty, Kupującemu nie
przysługuje prawo, bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie, do używania oznaczeń wyrobów
Dostawcy, w szczególności znaków towarowych Dostawcy na powstałych produktach lub opakowaniach
bądź jakichkolwiek materiałach reklamowych.

12.8. Odbiorca składając zamówienie i dokonując zakupu potwierdza znajomość oferty sprzedażowej i zgadza się na postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży Dostawcy. Przez zakup rozumie się poszczególne kroki procesu zakupu zmierzające do sfinalizowania procesu zakupu tj. złożenie zapytania ofertowego, złożenia zamówienia, odbiór surowca, odbiór faktury sprzedażowej itp.

12.9. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec rewizjom i zmianom przez Dostawcę. Najnowsza wersja
Ogólnych Warunków Sprzedaży jest dostępna na stronie Dostawcy: https://antos.pl/ na stronie głównej lub w zakładce https://antos.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/.